Algemene Voorwaarden Gymnastiekvereniging MOVEO Nieuwegein

Download de algemene voorwaarden, of lees het hieronder

Beleidsplan Moveo 2016-2020 mei 2018

voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gymnastiekvereniging MOVEO Nieuwegein

1. Inschrijving / Lidmaatschap

Aangaan van het lidmaatschap gebeurt door invulling van het inschrijfformulier, waarop door ondertekening tevens
verklaard wordt, dat het lid (ouder/verzorger) akkoord gaat met het voldoen van de contributie. Bij inschrijving dient
men €10 inschrijfgeld te betalen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Bij het
aangaan van een lidmaatschap gedurende het seizoen zal de contributie naar rato worden berekend.

2. Contributie en Opzegging

De contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd. 1e Termijn bij start seizoen, dit loopt tot aan de kerstvakantie, 2e

termijn loopt tot aan de zomervakantie. U ontvangt een nota per mail. Ontvangen nota’s dienen binnen 14 dagen
betaald te worden. Voor elke herinnering/aanmaning worden extra kosten in rekening gebracht. Wanbetaling leidt tot
royement en tot ontzegging van de toegang tot de lessen. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te
voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met de penningmeester.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk via het uitschrijfformulier gebeuren welke te vinden is op de site

www.gv-moveo.nl of aan te vragen is via secretaris@gv-moveo.nl . Opzeggen van het lidmaatschap moet

plaatsvinden vóór 1 juni. Contributie blijft verschuldigd bij opzegging binnen één jaar lidmaatschap. Na het eerste jaar
is tussentijdse beëindiging mogelijk. Dit dient dan vóór 1 december plaats te vinden. Indien men het lidmaatschap
opzegt binnen het eerste jaar, dient men de resterende termijnen in één keer te betalen.
Contributie en inschrijfgeld worden door bestuur en Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld eventueel mogelijk. Een verzoek tot
restitutie van het lesgeld kan schriftelijk worden ingediend bij penningmeester@gv-moveo.nl Gedeeltelijke restitutie

geldt alleen voor blessures die ontstaan zijn tijdens de trainingen bij GV MOVEO of bij wedstrijden waarbij voor GV MOVEO wordt uitgekomen.
Het bestuur van GV MOVEO beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. Over
de eerste acht weken zal er geen restitutie plaatsvinden.
In Nieuwegein is het mogelijk om bij GV MOVEO te sporten als u een Stadspas bezit. Een kopie van de stadspas dient
bij inschrijving te worden bijgevoegd en nadien vóór aanvang van elk seizoen moet u bij het secretariaat een nieuwe kopie inleveren.

3. Kleding

De voor alle leden – met uitzondering van de selectie – voorgeschreven turnkleding, zowel voor training, wedstrijden,
demonstraties als anderszins, wordt door het bestuur in overleg met de technische leiding, vastgesteld. Het bestuur
bepaalt, in overleg met de leiding van de vereniging, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen wordt gedragen.

4. Lessen

In principe worden de lessen wekelijks gegeven m.u.v. de reguliere schoolvakanties. Lessen van de selecties kunnen in
de vakantie doorgaan. Dit wordt doorgegeven door de leiding van deze les. Het volgen van lessen geschiedt op eigen risico.

5. Technische Leiding

De vereniging kan een of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders
overeen te komen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de vereniging gebruikmaken van diensten van zelfstandige
technische leiders, die zelfstandig lesgeven, dat op de manier en op plaatsen en tijden als in concreto met de vereniging nader overeen te komen.
Indien leiding en bestuur het nodig oordelen dat er voor bepaalde afdelingen een voorturnster of -turner moet
komen, kan deze aangesteld en zo nodig beloond worden. Naast de technische leiding kan er een technisch
coördinator aangesteld worden. Deze coördinator heeft in het algemeen tot taak de lessen en andere activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Leiding die van buiten de vereniging wordt aangetrokken, wordt automatisch lid van de vereniging. Dientengevolge
hebben zij dezelfde rechten als de gewone leden en de overige leiding. Zij behoeven geen inschrijfgeld en contributie
te betalen. Indien zij tevens lessen gaan volgen, dienen zij wel aan de contributieplicht te voldoen.

6. Veilig Sporten bij GV MOVEO

GV MOVEO beschikt over aantal protocollen. Indien u een klacht heeft of een vraag/opmerking dan dient in beginsel
contact te worden opgenomen met de leiding. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt dan
kan een lid of vertegenwoordiger van het lid een formele klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van GV MOVEO.
Deze persoon vindt u op de site van de vereniging www.gv-moveo.nl en in het informatieboekje.

7. Algemene Ledenvergadering

Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het
bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.
Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur dat nodig oordeelt of indien ten minste tien
leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het
laatste geval moet binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden.
Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een
buitengewone vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk bijeengeroepen.
De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering gebeurt door persoonlijke of wel schriftelijke kennisgeving, aan
de tot algemene ledenvergadering toelaatbare personen, ten minste 14 dagen voor het
houden van de vergadering met omschrijving van tijd en plaats en de te behandelen agendapunten. Alleen in
spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een ledenvergadering op kortere termijn bijeen te roepen.

Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang:
a. Gewone leden;
b. Ondersteunende leden;
c. Ereleden en leden van verdienste;
d. Ouders of voogden van leden.

De leden onder sub a.b. en d. genoemd, hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben ook het recht tijdens de
vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden en mits een
dergelijk voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten aanzien van dit
laatste besluit de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
Schriftelijk door hen ingediende voorstellen moeten in het algemeen ten minste tien dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris zijn ingekomen.

Op de agenda van de gewone jaarlijkse algemene ledenvergadering worden tenminste de volgende punten ter

behandeling geplaatst:
a. Notulen vorige vergadering;
b. Jaarverslag secretaris;
c. Rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester;
d. Vaststelling begroting voor het komende jaar;
e. Verkiezen bestuursleden;
f. Verkiezing commissieleden;
g. Ingekomen voorstellen.

Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur doet, indien
enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de algemene ledenvergadering.
Gewone leden of zij die als gewoon lid aangemerkt worden, hebben stemrecht. De ouders of voogden hebben
stemrecht ten aanzien van alle te behandelen punten. Met dien verstande dat aan hen voor het totaal aantal kinderen één stem wordt toegekend.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de
statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. De stemming over

personen gebeurt per vacature met gesloten briefjes. De stemming over zaken vindt mondeling plaats. De voorzitter benoemt het stembureau, bestaande uit drie leden.
Het stembureau beslist over de geldigheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Ongeldig zijn de schriftelijk uitgebrachte stemmen:
a. Die niet zijn ingevuld;
b. Die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. Die meer bevatten dan wat strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon of de personen, respectievelijk zaken, die bedoeld zijn;
d. Die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
e. Die onleesbaar zijn.

Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede vrije
stemming plaats. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verworven, dan moet een herstemming plaatsvinden tussen

de twee kandidaten die bij de stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien bij herstemming de twee kandidaten hetzelfde aantal stemmen krijgen, beslist het lot.

8. Informatiebulletin

Eénmaal per jaar brengt GV MOVEO een informatieboekje uit, met daarin de voor dat jaar geldende contributie,

informatie over bestuur en leiding, lesroosters en algemene informatie die voor het lid van belang is.
Daarnaast wordt op de website van GV MOVEO door de web redactie de meest actuele informatie geplaatst.
Tevens is er een digitaal nieuwsbrief “de Postduif” welke via de mail/facebook/website zal worden verspreid onder de leden.

9. Beeldmateriaal

GV MOVEO kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen sporadisch foto’s of filmopnames maken.
Deze kunnen op de website, Facebook of de YouTube-pagina van GV MOVEO geplaatst worden. Wanneer
(ouder/voogd van) het lid niet aan deze opnames wil meewerken, kan men dit aangeven bij GV MOVEO. GV MOVEO
zal hier dan rekening mee houden.

10. Algemene bepalingen

GV MOVEO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen
van leden.
Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden wij je aan een arts te raadplegen.


In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleggen vatbaar is, beslist het bestuur.