Sportbeleid

Gymnastiekvereniging MOVEO

Beleidsplan / beleidsvisie 2016-2020_______

Inleiding

In het beleidsplan 2016-2020 van de gymnastiekvereniging MOVEO zijn naast beleidsmatige punten algemene praktische zaken opgenomen die – op grond van de actualiteit – regelmatig kunnen wijzigen. Het plan beschrijft de doelstellingen en acties van MOVEO in de komende vijf jaren.

Het bestuur heeft besloten om in het huidige plan naast het beleid ook de maatschappelijke ontwikkelingen en een aantal protocollen voor de komende jaren vast te leggen.

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de vereniging 1.1

GV MOVEO uit Nieuwegein is een vereniging die een aantal jaren geleden ontstaan is uit een fusie tussen twee oude verenigingen VIOS uit Jutphaas en THOB uit Vreeswijk. GV MOVEO biedt voor jong en oud een scala aan activiteiten aan. De vereniging probeert in zoveel mogelijk wijken van Nieuwegein de gymnastiek/turnsport aan te bieden. Wel is de vereniging afhankelijk van de accommodatie die de gemeente aanbiedt. In Nieuwegein Noord is er om die reden wat minder aanbod.

Daarnaast huurt de vereniging een permanent ingerichte turnhal in Jutphaas/Wijkersloot waar de selectiegroepen dames van GV MOVEO turnen.

De club richt zich in eerste instantie op de recreatiesport. Er wordt geïnvesteerd, op basis van en op grond van de financiële verhoudingen binnen de vereniging, in sportbehoefte op hoger niveau (wedstrijdsport).

Het reguliere aanbod aan sportactiviteiten voor diverse leeftijdscategorieën bestaat uit: ouder en kind gym vanaf 1,5 jaar, Beweegdiploma nijntje vanaf 1,5 jaar, kleutergym jongens/meisjes vanaf 4 jaar, meisjes- en jongensgym vanaf 5 jaar, selectie turnen, spaceturnen, damesgym, aerobics/BBB, en volleybal. Naast het reguliere aanbod organiseert GV MOVEO ook officiële activiteiten: clubwedstrijden, demonstraties en verenigingsmarkten. Hiermee profileert de vereniging zich met regelmaat op basis van haar uitgangspunten en wordt de betrokkenheid met Nieuwegein en omgeving vergroot.

Binnen de vereniging worden voor de leden jaarlijkse activiteiten georganiseerd als het sinterklaasfeest en kamp. Dit vergroot niet alleen de saamhorigheid van leden binnen de specifieke afdelingen van de vereniging, maar ook respect en waardering onder alle leden in totaliteit. De vereniging streeft naar een hoog kwaliteitsgehalte gebaseerd op vier GV MOVEO-doelen.

 1. Plezier

Het open staan voor iedereen uit de omgeving om op een ontspannen en leuke manier sport te bedrijven. Individueel, samen en als vereniging kinderen/jongeren/volwassenen fit en gezond houden door op een plezierige manier actief te bezig te zijn. GV MOVEO maakt sporten mogelijk voor iedereen, de sporter staat centraal binnen de vereniging.

 1. Veelzijdig

Bij aanvang van deze beleidsperiode biedt de vereniging de volgende verschillende sporten aan: ouder en kind gym vanaf 1,5 jaar, beweegdiploma nijntje vanaf 1,5 jaar ,kleutergym jongens/meisjes vanaf 4 jaar, meisjes- en jongensgym vanaf 5 jaar, selectieturnen, spaceturnen, damesgym, aerobis/BBB en volleybal. Het beweegdiploma nijntje is de laatste aanwinst. Hiermee heeft de vereniging geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

Om bestaansrecht van de vereniging te waarborgen is het waardevol te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften zowel landelijk als vanuit de regio. Mocht er interesse ontstaan voor andere vormen van sport dan moeten die deel uit kunnen maken van de vereniging. Dit is afhankelijk van animo en kostenfactoren. GV MOVEO streeft naar een verbreding van het sportaanbod voor specifieke doelgroepen: jongeren en volwassenen.

 1. Professioneel kader

De balans tussen recreatie en prestatie wil het bestuur in evenwicht houden. De bedoeling hiervan is om sport en wedstrijdsport met elkaar te verbinden. Het financiële beleid is gericht op betaalbaarheid van de activiteiten voor de leden en de continuïteit van de vereniging.

 1. Doelgericht

GV MOVEO streeft vanaf jonge leeftijd naar kennismaking met bewegen en wil hiermee de motorische ontwikkeling van kinderen ondersteunen. Dit wordt doorgetrokken naar verschillende mogelijke takken binnen de vereniging om de sporter verder te ontwikkelen. De vereniging biedt mogelijkheden in breedte- en wedstrijdsport.

1.2 Sporten bij GV MOVEO

De vereniging richt zich op verschillende takken van (zaal)sport. Aangezien het beleid is om in te spelen op de behoefte van het moment staat het aantal sportonderdelen niet vast, maar is in principe uitbreiding of vermindering mogelijk. Voor ieder onderdeel geldt dat deze levensvatbaar moet zijn of worden, waarbij het streven is om zoveel mogelijk kostendekkend te zijn binnen het sportonderdeel.

Naast de algemene leiding van de vereniging houdt het bestuur de levensvatbaarheid van de (zaal)sporten – en daarmee het voortbestaan van de vereniging – nauwlettend in de gaten. Het is de taak van het bestuur om de continuïteit te bewaken.

Om invulling te geven aan de doelstellingen is de vereniging bereid tijd, geld en energie te steken in:

 • Uitbreiding en behouden van bestaande sportonderdelen;
 • Ontwikkeling van nieuwe sportonderdelen.
 • Ontwikkelen van nieuwe sportonderdelen met partners binnen de gemeente Nieuwegein

1.3 Toekomst GV MOVEO

GV MOVEO wil de basis van de vereniging vooral behouden en vergroten. Wanneer er een stabiele basisfundering voor de vereniging is wil GV MOVEO gaan kijken naar het uitbreiden van het sportaanbod. GV MOVEO streeft hierbij naar het behouden van eigen identiteit. Vanwege het samenwerkingsverband met de gemeente Nieuwegein via het sportproject ‘buurtsportcoach’ wordt er vooral gekeken hoe de kinderen uit Nieuwegein en omgeving zich motorisch verder kunnen ontwikkelen binnen verenigingen. Hierbij voldoet GV MOVEO aan de vraag van de overheid om zoveel mensen/kinderen aan het sporten te krijgen. Obesitas, zwaarlijvigheid en bewegingsarmoede tegen gaan zijn daarbij speerpunten.

Risico

Grote bedreiging voor GV MOVEO als vereniging is de bezuinigingsdrift van de gemeente Nieuwegein en het beleid van de KNGU. Alle kosten die GV MOVEO maakt (zaalhuur, leiding, materialen, etc.) dienen te worden betaald vanuit de contributie. De gemeente geeft geen subsidie meer in 2016 maar daar staat een verlaging van de huur van de gemeentelijke zalen tegenover. De permanent ingerichte turnhal is geen gemeentelijke zaal en GV MOVEO zal daar met de begroting en de contributie vanaf 2016 rekening mee moeten houden.

Minder leden betekent automatisch dat dezelfde kosten door minder leden dienen te worden opgebracht, wat een vicieuze cirkel tot gevolg heeft. GV MOVEO heeft naast haar contributie geen andere mogelijkheden tot het genereren van inkomsten. Turnen is geen sponsor interessante sport en GV MOVEO beschikt niet over een eigen accommodatie waaruit bijvoorbeeld barverkoop of verhuur inkomsten gegenereerd kunnen worden.

1.4 Maatschappelijke ontwikkelingen

De bezuinigingen in 2016 binnen de sport treffen ook GV MOVEO. Enerzijds doordat gemeentelijke subsidies komen te vervallen en anderzijds doordat de KNGU hogere eigen bijdragen vraagt van de leden zal GV MOVEO de financiële situatie van haar vereniging goed in de gaten moeten houden. Vooral transparantie naar de leden tijdens de jaarlijkse ALV staat hoog bovenaan op de agenda.

Daarnaast participeert GV MOVEO in tal van maatschappelijk projecten binnen Nieuwegein. Enerzijds omdat GV MOVEO het belang van deelname aan sport van een ieder binnen Nieuwegein belangrijk vindt en anderzijds om de vereniging zo gezond mogelijk te houden.

Momenteel lopen er bij GV MOVEO een aantal projecten :

 • Beweegdiploma nijntje in samenwerking met SportId en Kind&Co
 • Beweegkriebels een project voor kinderen van 1-4 jaar in samenwerking met SportId, Kind&Co, GGD en diverse andere sportaanbieders
 • Goede start een project voor kinderen van 6-12 jaar in samenwerking met SportId, Kind&Co en diverse andere sportaanbieders
 • Pilot Sport en Dagbesteding in samenwerking met SportId, Gemeente Nieuwegein en diverse andere sportaanbieders

Al deze projecten laten zien dat GV MOVEO waarde hecht om als vereniging een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen vooral in Nieuwegein.

Hoofdstuk 2. Analyse GV MOVEO

2.1 Huidige situatie

GV MOVEO wordt geleid door een bestuur te weten:

Voorzitter, plv. voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris, technisch coördinator,

activiteiten coördinator en ledenadministratie.

Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur legt eenmaal per jaar officiële verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (=ALV). De leden worden hiervoor uitgenodigd via www.gv-moveo.nl en een officiële uitnodiging per mail. Opverzoek kunnen leden inzage krijgen in (financiële) jaarstukken. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de meest recente versie van de algemene voorwaarden van GV MOVEO.

Het bestuur is tevens werkgever voor het technisch kader, werkzaam binnen de sportonderdelen van GV MOVEO. Gestreefd wordt naar een nauwe samenwerking tussen bestuur en technisch kader, gekenmerkt door een regelmatig technisch overleg (=TC). Als mede overleg op basis van divisie.

Diverse kerntaken binnen de vereniging, buiten lessen en trainingen om, worden gestructureerd uitgevoerd. Hiervoor bestaat een portefeuilleverdeling onder individuele (bestuurs)leden/ vrijwilligers.

Werkgroepen vormen een variabel onderdeel van de vereniging. In tegenstelling tot de portefeuilles zijn diverse (bestuurs)leden/vrijwilligers gezamenlijk werkzaam in een werkgroep.
het bestuur zijn de (kern)taken verdeeld en de daartoe behorende verantwoordelijkheden c.q. bevoegdheden. Vervanging geldt bij een tijdelijke onbezette plaats of een totaal onbezette plaats. De volgende regelingen zijn van kracht.

 1. De bestuursleden zijn zelfstandig woordvoerder voor de (kern)taken die toegekend zijn. Binnen het bestuur zijn duidelijke hoofdlijnen afgesproken.
 2. Het bestuur bepaalt, bij cruciale aangelegenheden of bijzondere evenementen, wie in andermans functie op mag treden.

 

Vergaderstructuur, conform uitgezette communicatielijnen bij de vereniging.
Omschrijving                         Wie Frequentie
ALV •         Leden

•         Dagelijks bestuur

•         Technisch bestuur

•         Technisch kader

1x per seizoen
Dagelijks bestuursvergadering +

Technische bestuursvergadering

•         Voorzitter

•         Penningmeester

•         Secretariaat

•         Ledenadministratie

•         Plv. voorzitter

•         Technische coördinator

•         Wedstrijd secretaris

•         Activiteiten coördinator

1x per twee maanden
Technische commissie (=TC) •         Gehele bestuur

•         Technisch kader

Minimaal 2x per seizoen
Werkgroepen •         Coördinator werkgroep

•         Leden werkgroep

Variabel
 • Technisch kader

Onder technisch kader verstaan we alle personen die lessen c.q. trainingen leiden en/of assisteren binnen GV MOVEO. Daarnaast bevat dit de technische commissie en het wedstrijd secretariaat.

 • Werkgroepen

Werkgroepen hebben een variabele bezetting. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden bepaald afhankelijk van de soort werkgroep. Het bestuur is hoofdverantwoordelijk. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen tijdelijk worden gedelegeerd naar een daartoe aangewezen persoon.

Alle werkgroepen dienen voor (potentiele/komende) activiteiten een plan in bij het bestuur, inclusief bijbehorende begroting. Bestuur bespreekt plan en financiën waarna uitspraak volgt naar betreffende werkgroep. Eventueel voorzien van argumenten en suggesties.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid MOVEO

Het totale financiële beleid van GV MOVEO is ondergebracht in specifieke onderdelen. De uitvoering hiervan wordt ten uitvoer gebracht door de penningmeester. Tevens draagt de penningmeester zorg voor de algehele bewaking van het financiële beleid.

Twee maandelijkse staat

Twee maandelijks ontvangt het bestuur een staat van de penningmeester. Hierop staan de inkomsten en uitgaven per vastgestelde rubriek. Het geeft zicht op het begrootte bedrag van betreffende rubriek in combinatie met wat er voorgaande maanden op deze post ontvangen of betaald is. Dit biedt de mogelijkheid de begrotingspost in de loop van een jaar te bewaken.

Boekingen

Inkomsten en uitgaven boeken aan de hand van bankafschriften. Afwerking van binnenkomende en uitgaande contanten.

Eindverantwoording contributie

De ledenadministratie i.s.m. de penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie. Hij/zij is hiertoe gemandateerd door het bestuur. Tevens regelt zij de aanmaningen/wanbetalers (eventueel in samenwerking met het incassobureau).

Uitbetalen technisch kader

Het technisch kader levert begin van de maand een declaratieformulier in. Deze uren worden vervolgens uitbetaald.

Financieel jaaroverzicht

Het financieel jaaroverzicht wordt opgesteld over een kalenderjaar. Deze wordt ter controle aan de kascommissie overlegd. Vervolgens ter verantwoording aangeboden op de ALV medio maart/april.

Begroting

De begroting wordt in november voor het komend kalenderjaar opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een schatting van inkomsten en uitgaven in combinatie met de resultaten van het lopende kalenderjaar. De begroting wordt aangeboden aan het bestuur.

Facturen

Het maken van facturen geschiedt als er kosten doorberekend moeten worden of als de vereniging zaken heeft verkocht. Dit betreft ook zaken die vanuit GV MOVEO voorgeschoten zijn en verrekend moeten worden onder de leden.

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en lessen van GV MOVEO zijn de algemene voorwaarden van GV MOVEO van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website van GV MOVEO (www.gv-moveo.nl) of op te vragen bij de secretaris. De voorwaarden worden jaarlijks door het bestuur gecontroleerd. Eventueel gewijzigde voorwaarden worden voorgelegd aan de ALV.

Hoofdstuk 4. Doelen GV MOVEO

Voor de periode 2016-2020 streeft GV MOVEO de volgende doelen na: Organisatie

 • Invoering en toepassing arbeidscontracten voor leden van het technisch kader waar nodig en gewenst
  • Invoeren document ‘Hoe gaan we met elkaar om binnen GV MOVEO?’ ; ( bijlage 1)
  • Verdere ontwikkeling teambuilding en het handhaven daarvan;
  • Het begrip werkgever in de sport ten behoeve van het technisch kader verder uitwerken;
  • Toestellen up-to-date houden en aanpassen voor de ontwikkeling van breedtesport.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen
  • Veilig sporten bij GV MOVEO

Bovenstaande ‘korte termijn’-doelen zijn inmiddels in de basis opgepakt. Deze worden nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Tijdens de jaarlijkse ALV in zal een update gegeven worden hiervan.

Accommodatie

Sinds juni 2010 maaktGV MOVEO gebruik van een nieuwe turnhal in Nieuwegein. Hier traint de selectie van GV MOVEO en daar wil GV MOVEO blijven trainen. Verder voorziet GV MOVEO de gymzalen die gehuurd worden bij de gemeente van goede materialen. Wanneer iets stuk is wordt dit vervangen, mits dit kan worden opgenomen in de begroting. GV MOVEO staat open voor ontwikkelingen van de gemeente en/of commerciële partners.

Samenwerkingsverbanden

GV MOVEO wil open staan voor de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met andere (professionele) organisaties, met zo veel mogelijk behoud van eigen identiteit. GV MOVEO heeft momenteel een samenwerkingsverband met Sportid en Kind&Co betreffende een subsidie verkregen vanuit ZonMw.

Hoofdstuk 5. Veilig Sporten bij GV MOVEO

Aanleiding om dit artikel op te nemen in het huidige beleidsplan is het feit dat wij onze professionaliteit als vereniging verder willen doorvoeren. Dit betekent dat wij van al onze leiding en vrijwilligers een VOG ( verklaring omtrent gedrag) vragen. Daarnaast willen wij een aantal gedragsregels vaststellen zoals wij dat graag zien binnen GV MOVEO.

Uiteraard moet er ook een mogelijkheid zijn om vragen/opmerkingen en klachten van onze leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, leiding en vrijwilligers te kunnen beantwoorden. Om dit alles tot stand te brengen hebben wij met een werkgroep e.e.a. in kaart gebracht.

5.1 Veilig Sporten

Wat verstaan wij onder veilig sporten? Zowel leden als technische leiding als vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen in de zalen waar GV MOVEO de lessen geeft. Dat betekent dat de gebouwen en de omgeving goede verlichting hebben en daarnaast dat de leden zich zo veilig mogelijk voelen in de lessen of bij evenementen. Wij hebben een risicoanalyse uitgevoerd ( NOC*NSF Toolkit Beleid Grensoverschrijdend Gedrag mei 2015) ( bijlage 2) Daarna hebben wij met elkaar een aantal gedragsregels opgeschreven.

5.1 Gedragsregels

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik sluit niemand buiten.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddel
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 • Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zondig bij het bestuur.

Vanuit de risicoanalyse is een stappenplan ontwikkeld om ongewenst gedrag aan te pakken. Dit stappen plan bestaat uit een intern stappenplan en een vervolg daarop. Met intern bedoelen we dat het probleem en de oplossing in de betreffende les wordt aangepakt. Het vervolg van dat stappenplan wordt in werking gesteld indien het interne stappenplan niet het gewenste resultaat heeft bereikt.

5.2 Stappenplan ongewenst gedrag/ pesten binnen GV MOVEO

 • Intern stappenplan

Constatering van het probleem bij ruzie, pesten of slaan

 1. Time out en tijdelijk plaatsnemen op de bank van beide partijen
 2. Leiding gaat gesprek aan met de één en de andere partij
 1. Leiding gaat met beide partijen zitten en laat de leden zelf een oplossing bedenken waar ze zich vervolgens aan moeten houden.

Indien het probleem niet direct wordt geconstateerd maar wel bij GV MOVEO heeft plaatsgevonden en is teruggekoppeld via bijvoorbeeld ouders dan de volgende les een gesprek aangaan en met vooral de nadruk: “kom de volgende keer direct naar de leiding of als dat te spannend is kom samen met iemand anders naar de leiding”.

Indien bovenstaande geen gewenst resultaat heeft bereikt en de leiding zelf geen oplossingen meer weet vraagt de leiding toestemming aan de vertrouwenspersoon binnen GV MOVEO en het bestuur om het vervolg stappenplan goed te keuren. Daarbij wordt kort door de leiding de gebeurtenis beschreven en welke stappen er al zijn ondernomen om het op te lossen.

 • Vervolg stappenplan en deze stappen worden dan aan lid meegedeeld:

De leiding praat met het kind over de gevolgen van zijn/haar gedrag

 1. Gesprek met ouder + kind + leiding
 2. Gesprek met ouder + kind + leiding + vertrouwenspersoon GV MOVEO
 3. Schorsing voor bepaalde tijd ( rode kaart)

5.3 Vertrouwenspersoon GV MOVEO en vertrouwenscontactpersoon ( VCP) van de KNGU

Indien ouders van jeugdleden of leden vragen/opmerkingen/klachten hebben dan kunnen zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van GV MOVEO.

Deze persoon is eerste opvang/aanspreekpunt voor leden en per mail te bereiken: vertrouwenspersoon@gv-moveo.nl .

Daarnaast is het voor ieder afzonderlijk mogelijk om zich te wenden tot de VCP van de KNGU. Deze VCP is de contactfunctionaris binnen de KNGU ( de sportbond waarbij GV MOVEO is aangesloten). Taken van de VCP zijn:

 • Tweede opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en daarover iemand willen spreken
  • Doorverwijzen indien noodzakelijk
  • Preventieactiviteiten

De VCP mag geen lid zijn van het bestuur van GV MOVEO. De VCP is te bereiken per mail: vanderweg@kngu.nl